Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46885
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 18 (1957)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm 1957
Điện
Thông tri
Ban bí thư
Đảng bộ Miền Nam
Chỉ thị
Mật điện
Nghị quyết
Cải cách ruộng đất
Chỉnh đốn tổ chức
Thương bệnh binh
Gia đình liệt sĩ
Bộ đội phục viên
Công tác sửa sai
Phát triển Đảng
Bình ổn vật giá
Quản lý thị trường
Báo Nhân dân
Báo Thống nhất
Ban Tổ chức Trung ương
Công tác thống kê
Công tác đắp đê
Đền bù tài sản
Lưu thông tiền tệ
Quản lý tiền mặt
Quốc phòng
Đầu cơ
Kế hoạch Nhà nước 1957
Nguyệt phí
Điện Biên Phủ
Muối
Văn học-nghệ thuật
Thuế nông nghiệp
Công nghiệp tư doanh
Thủ công nghiệp
Phụ nữ
Địa chủ
Tiền tệ
Tài chính
Quản lý thị trường
Luật Công đoàn
Phòng chống bão lụt
Khiếu nại
Kỷ luật
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Trường Nguyễn Ái Quốc
Công giáo
Giáo dục
Nghĩa vụ quân sự
Vĩnh Phúc
Lao động
Quản lý vàng bạc
Ngân hàng
Thương nghiệp
Chế độ tiền lương
Đảng Lao động Việt Nam
Quản lý nhà cửa
Nông dân
Hà Nội
Khu uỷ Việt Bắc
Khu ủy Tây Bắc
Liên khu uỷ Tả Ngạn
Liên khu ủy III
Liên khu ủy IV
Abstract: Nội dung tập 18 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1957, là năm Đảng lãnh đạo toàn dân tiếp tục củng cố và xây dựng miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm, đòi thống nhất đất nước.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Hoàng Bạch Yến
Issue Date: 2002
Type: Văn kiện
Extent: 485 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.