Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46899
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 19 (1958)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Năm 1958
Kế hoạch 3 năm
1958-1960
Nghị quyết
Chỉ thị
Thông tri
Điện mật
Lời phát biểu
Bộ Chính trị
Ban Mặt trận Trung ương
Thuế nông nghiệp
Tuyên ngôn Hòa bình
Hội nghị 64
Văn hóa
Bình dân học vụ
Đế quốc Mỹ
Báo Nhân dân
Dân tộc thiểu số
Cải cách dân chủ
Cách mạng Tháng Mười
Bầu cử các cấp
Lực lượng cảnh vệ nội địa
Công tác thủy lợi
Kinh tế quốc dân
Cải cách ruộng đất
Lề lối làm việc
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công tác báo chí
Trồng cây gây rừng
Lào
Chính quyền miền Nam
Abstract: Nội dung tập 19 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1958. Sau ba năm khôi phục kinh tế, từ 1958, Đảng lãnh đạo nhân dân phát triển và cải tạo nền kinh tế quốc dân theo kế hoạch 3 năm (1958-1960) tiến dần lên chủ nghĩa xã hội
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Đinh Lục
Issue Date: 2002
Type: Văn kiện
Extent: 365 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 19.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.