Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46932
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 27 (1966)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1966
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Điện mật
Nghị quyết
Báo cáo
Thông tri
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ném bom miền Bắc
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Hội nghị lần thứ 12
Vũ Tuân
Tố Hữu
Ngày thành lập Đảng
Kế hoạch 2 năm
Chỉ thị
Quản lý tài chính
Điều lệ Đảng
Công tác tư tưởng
Việt Nam
Đế quốc Mỹ
Cải tiến kỹ thuật
Hợp tác xã
Công tác phát triển Đảng
Thi đua yêu nước
Bài nói
"Bốn tốt"
Ban Tài chính thương nghiệp
Phạm Hùng
Hà Nội
Lạng Sơn
Phú Thọ
Hà Tây
Thái Nguyên
Vĩnh Phúc
Hải Phòng
Thanh Hoá
Ninh Bình
Thái Bình
Quảng Ninh
Hải Dương
Hưng Yên
Hà Bắc
Ngày Quốc tế Lao động
Công tác tài chính
Thương nghiệp
Giá cả
Sơ tán
Chính sách tôn giáo
Công tác vận động đồng bào
Đạo Phật
Đạo Thiên chúa
Công tác dân quân-tự vệ
Lê Đức Thọ
Huyện ủy
Công tác tuyên truyền đối ngoại
Thông tin liên lạc
Vô tuyến điện
20-7
Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trường Chinh
Công tác tín dụng
Hợp tác xã tín dụng
Quản lý tiền tệ
Nông thôn
Tội ác chiến tranh
Đảng ủy Giao thông vận tải trung ương
Công tác giao thông vận tải
Lời kêu gọi
Độc lập
Tự do
Thanh niên
Dân quân
Lê Văn Lương
Phòng không nhân dân
Miền Bắc
Cách mạng Tháng Tám
Quốc khánh
Đảng viên mới
Giáo dục chính trị
Trường Nguyễn Ái Quốc
Chỉ thị 134-CT/TW
Tiểu công nghiệp
Thủ công nghiệp
Tài sản nhà nước
Trật tự giao thông
Phản động
Hòa bình giả hiệu
Hợp tác xã nông nghiệp
Trung ương Cục miền Nam
Abstract: Nội dung tập 27 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1966. Trong năm này, Đảng tập trung lãnh đạo toàn quân, toàn dân thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 và 12 Ban Chấp hành Trung ương (khoá III), ra sức kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, tiến tới thống nhất nước nhà
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Hoàng Bạch Yến
Issue Date: 2003
Type: Văn kiện
Extent: 201 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 27.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.