Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46943
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 40 (1979)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1979
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Thông tri
Thông báo
Điển hình tiên tiến
Cải cách giáo dục
Uỷ ban Cải cách giáo dục
Phạm Văn Đồng
Nguyễn Duy Trinh
Quản lý kinh tế
Cán bộ trung cấp, cao cấp
Sinh hoạt Đảng
Tổng điều tra dân số
Ngày thành lập Đảng
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà
Sĩ quan nguỵ
Nghị quyết 228
Công tác nuôi dạy trẻ
Miền Nam
Ban Tài chính - Quản trị Trung ương
Trí thức cũ
Quân đoàn 5
Quân khu Thủ đô
Hưu trí
Công tác bảo vệ Đảng
Công an
Các tổ chức Đảng
Nguyễn Trãi
Tài liệu của Đảng
Nguyễn Khánh
Công tác cơ yếu
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đặc khu Vũng Tàu - Côn Sơn
Kết nạp đảng
Quân đội nhân dân
Công an nhân dân
Ban Dân tộc Trung ương
Bạn K
Đoàn 478
1979-1980
Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc
Lào
Dự thảo Hiến pháp mới
Trí thức Việt Nam ở nước ngoài
Chỉ thị 72
Phê bình
Tự phê bình
Hội Chữ thập đỏ
Hội Đông y
Quyết định
Trần Xuân Bách
Lê Duẩn
Quân đoàn 8
Báo cáo
Phát triển công nghiệp
Hàng tiêu dùng
Hội nghị lần thứ sáu
Ban Chấp hành Trung ương khóa IV
Đề cương kết luận
Công nghiệp địa phương
Cách mạng Tháng Tám
Quốc khánh
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chiến tranh tâm lý
Ban phụ trách công tác K
Công nhân
Trường Đảng cao cấp của các nước xã hội chủ nghĩa
Quản lý kinh tế
Bồi dưỡng
Đào tạo
Ban Nội chính Trung ương
Quân đội nhân dân Việt Nam
Ban Chỉ đạo đấu tranh chống ăn cắp, hối lộ, ức hiếp quần chúng
Tố Hữu
Ban Pháp chế Trung ương
Hiến pháp
Chính sách giá
Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam
Cảng Hải Phòng
Công tác tư tưởng
Bộ Quốc phòng
Lê Đức Thọ
Nhà xuất bản Sự thật
Tiểu ban Bảo vệ Đảng
Bộ Nội vụ
Đoàn quốc tế
Tuyển tập Mác - Ăngghen
Hiện tượng tiêu cực
Thẻ đảng viên
Liên Xô
Xã hội chủ nghĩa
Quan hệ ngoại giao
Campuchia
Dầu khí
Trường Đảng cao cấp Nguyễn ái Quốc cơ sở 2
Trường Chính trị đặc biệt K
Abstract: Nội dung tập 40 phản ánh tình hình đất nước và hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1979. Năm 1979, cùng với việc lãnh đạo toàn quân, toàn dân đánh thắng các cuộc chiến tranh biên giới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng tiếp tục tập trung sức lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hoá và xây dựng Đảng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Nguyễn Thị Nhân
Issue Date: 2005
Type: Văn kiện
Extent: 235 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 40.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.