Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46981
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 52 (1992 - 6-1993)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1992 - 6-1993
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Quyết định
Thông tri
Thông báo
Bài phát biểu
Diễn văn
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII
Hội nghị lần thứ ba
Hội nghị lần thứ tư
Hội nghị lần thứ năm
Chỉ thị số 06-CT/TW
Mặt trận Tổ quốc
Đoàn thể
Đào Duy Tùng
Nghị quyết Trung ương 8 Khóa VI
Kết luận
Điều chỉnh địa giới hành chính
Tỉnh, thành phố
Ý kiến
Thủ đô Hà Nội
Quy hoạch
Mặt bằng
Ban Khoa giáo Trung ương
Ban Kinh tế Trung ương
Công tác lý luận
Công tác báo chí, xuất bản
Nâng cao chất lượng
Tổng bí thư
Đỗ Mười
Bầu cử
Đại biểu Quốc hội
Quốc hội khóa IX
Hiến pháp 1980
Sửa đổi
Ban Tổ chức Trung ương
Viện Mác - Lênin
Bộ môn khoa học Mác - Lênin
Đề án
Nội dung
Phương pháp giảng dạy
Công tác thông tin đối ngoại
Chỉnh đốn Đảng
Kinh tế đối ngoại
Ý kiến Trung ương
Công tác quần chúng
Nghị quyết số 03-NQ/HNTW
Quốc phòng
Bảo vệ an ninh
Chống diễn biến hòa bình
Quyết định số 32-QĐ/TW
Ban Dân vận Trung ương
Chỉ thị số 13-CT/TW
Quyết định số 37-QĐ/TW
Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương
Quyết định số 33-QĐ/TW
Ban Tài chính - Quản trị Trung ương
Nghị quyết số 02-NQ/TW
Đảng phí
Điện
Điện số 40-ĐK:HT
Thông báo số 33-TB/TW
Hợp nhất
Ban Dân tộc Trung ương
Văn phòng Miền núi và dân tộc
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Thông báo số 32-TB/TW
Xây dựng Đảng
Quyết định số 42-QĐ/TW
Đảng đoàn Quốc hội
Ban Cán sự đảng Chính phủ
Quyết định số 43-QĐ/TW
Toà án nhân dân tối cao
Quyết định số 45-QĐ/TW
Quyết định số 46-QĐ/TW
Đảng đoàn đoàn thể nhân dân
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
Quyết định số 47-QĐ/TW
Quyết định số 48-QĐ/TW
Chỉ thị số 14-CT/TW
Tự phê bình
Phê bình
Doanh nghiệp nhà nƣớc
Quy định số 49-QĐ/TW
Quy định số 50-QĐ/TW
Đảng bộ
Chi bộ
Nông thôn
Quy định số 51-QĐ/TW
Đơn vị sự nghiệp
Quy định số 52-QĐ/TW
Phường
Quy định số 54-QĐ/TW
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Tham nhũng
Buôn lậu
Chỉ thị số 15-CT/TW
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam
Thông báo số 37-TB/TW
Quy hoạch xây dựng
Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo số 36-TB/TW
Giáo dục và đào tạo
Văn hóa, văn nghệ
Báo cáo
Sức khỏe nhân dân
Dân số
Kế hoạch hoá gia đình
Công tác thanh niên
Kết quả biểu quyết
Đổi mới
Nghị quyết số 04-NQ/HNTW
Thông báo số 41-TB/TW
Văn phòng Trung ương Đảng
Quyết định số 64-QĐ/TW
Đảng đoàn
Ban cán sự Đảng
Quyết định số 62-QĐ/TW
Ban cán sự Đảng ngoài nƣớc
Quyết định số 67-QĐ/TW
Nạn mại dâm
Ma túy
Chỉ thị số 16-CT/TW
Công tác văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ
Chỉ thị số 17-CT/TW
Luật đất đai (sửa đổi)
Chỉ thị số 18-CT/TW
Ý kiến nhân dân
Hội Luật gia Việt Nam
Công tác kiểm tra
Thông báo số 46-TB/TW
Kinh tế biển
Nghị quyết số 03-NQ/TW
Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn
Nghị quyết số 05-NQ/TW
Điều lệ Đảng
Nghị quyết số 05-NQ/HNTW
Abstract: Nội dung tập 52 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1992 và 6 tháng đầu năm 1993, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII. Sau Đại hội VII, cách mạng nước ta đứng trước thời cơ mới và những thách thức mới. Tiếp theo sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, chủ nghĩa xã hội thế giới tạm thời lâm vào thoái trào, phong trào cách mạng, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế gặp khó khăn nghiêm trọng. Chủ nghĩa đế quốc đẩy mạnh chống phá các nước xã hội chủ nghĩa và các lực lượng cách mạng hòng xoá bỏ chủ nghĩa xã hội. Các thế lực phản động ở trong nước và nước ngoài tìm mọi cách chống phá Đảng và chế độ ta, cổ vũ cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Trước tình hình đó, Đảng ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tinh thần độc lập tự chủ và khả năng nhạy bén, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua khó khăn, đưa công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Đào Trọng Cảng
Issue Date: 2007
Type: Văn kiện
Extent: 349 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 52.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.