Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46982
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 53 (6-1993 - 12-1994)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
6-1993 - 12-1994
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Thông tri
Thông báo
Báo cáo
Bài phát biểu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII
Hội nghị lần thứ năm
Hội nghị lần thứ sáu
Quyết định số 70-QĐ/TW
Ban Bảo vệ chính trị nội bộ
Đào Duy Tùng
Chỉ thị số 24-CT/TW
Bộ môn khoa học Mác - Lênin
Đào tạo cao học
Nghiên cứu sinh
Ban Cán sự Đảng
Quyết định số 71-QĐ/TW
Tổng công ty, công ty, liên hiệp doanh nghiệp
Công tác phụ nữ
Nghị quyết số 04-NQ/TW
Liên hiệp các tổ chức hoà bình, đoàn kết, hữu nghị
Chỉ thị số 27-CT/TW
Chỉ thị số 26-CT/TW
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật
Thông báo số 52-TB/TW
Công đoàn Việt Nam
Thông báo số 56-TB/TW
Chính sách nhà ở
Đề cương văn hoá Việt Nam
Thông báo số 54-TB/TW
Chỉ thị số 28-CT/TW
Nghị quyết số 06-NQ/TW
1994-1995
Tổng bí thư
Đỗ Mười
Mặt trận Dân tộc thống nhất
Nghị quyết số 07-NQ/TW
Hội Nông dân Việt Nam
Bài nói
Báo cáo chính trị
Ý kiến số 154/TLHN
Kết quả biểu quyết
Bài phát biểu bế mạc
Công tác người Việt Nam ở nước ngoài
Chính sách người Việt Nam ở nước ngoài
Nghị quyết số 08-NQ/TW
Chỉ thị số 30-CT/TW
Chỉ thị số 31-CT/TW
Giáp Tuất
Tết Nguyên đán
Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ
Nghiệm vụ kinh tế - xã hội
Chỉ thị số 22-CT/TW
Thông tri số 06-TT/TW
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Phòng, chống các tệ nạn xã hội
Chỉ thị số 33-CT/TW
Chỉ thị số 34-CT/TW
Thẩm phán Toà án nhân dân
Thẩm phán Toà án quân sự
Chỉ thị số 35-CT/TW
Công tác thể dục thể thao
Chỉ thị số 36-CT/TW
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Thông báo số 69-TB/TW
Công tác cán bộ nữ
Chỉ thị số 37-CT/TW
Quy hoạch
Thủ đô Hà Nội
Thông báo số 72-TB/TW
Công tác lưu trữ của Đảng
Thông báo số 74-TB/TW
Thông báo số 73-TB/TW
Chỉ thị số 38-CT/TW
Trẻ em
Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em
Thông báo số 77-TB/TW
Giáo dục và đào tạo
Bồi dưỡng lý luận
Giáo viên
Thông báo số 79-TB/TW
Hội Văn học, nghệ thuật ở Trung ương
Chỉ thị số 40-CT/TW
Báo Nhân dân
Quyết dịnh số 87-QĐ/TW
Thông báo số 80-TB/TW
Thông tri số 07-TT/TW
ASEAN
Kết luận số 229-BBK/BCT
Hội nghị lần thứ bảy
Phát triển công nghiệp - công nghệ
2000
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Giai cấp công nhân
Bản trình bày số 174/TLHN
Nghị quyết số 07-NQ/HNTW
Chỉ thị số 41-CT/TW
Bầu cử
Đại biểu Hội đồng nhân dân
Chỉ thị số 42-CT/TW
Đại hội VIII của Đảng
Thông báo số 82-TB/TW
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Trường chính trị cấp tỉnh, thành phố
Quyết dịnh số 88-QĐ/TW
Luật Ngân sách nhà nước
Thông báo số 86-TB/TW
Phan Diễn
Hội Nhà báo Việt Nam
Thông báo số 89-TB/TW
Cuba
Chỉ thị số 43-CT/TW
Hoạt động đối ngoại nhân dân
Chỉ thị số 44-CT/TW
Ngân hàng nước ngoài
Ngân hàng cổ phần
Thông báo số 93-TB/TW
Phát triển du lịch
Chỉ thị số 46-CT/TW
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Cơ quan đại diện ở nước ngoài
Quy định số 91-QĐ/TW
Hội Nhà văn Việt Nam
Hồ Chí Minh Toàn tập
Abstract: Nội dung tập 53 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng từ tháng 6-1993 đến hết tháng 12-1994. Từ sau Đại hội VII, tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng và phức tạp. Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ. Các thế lực thù địch ra sức hoạt động chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Trước thách thức mới, với sự nhạy bén chính trị và kinh nghiệm lãnh đạo đã tích luỹ, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã kịp thời tập hợp được trí tuệ của toàn Đảng, sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, tìm ra giải pháp đúng đắn đưa đất nước tiếp tục tiến lên.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Nguyễn Văn Lanh
Issue Date: 2007
Type: Văn kiện
Extent: 329 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 53.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,15 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.