Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46983
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 54 (1995)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1994
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Thông tri
Thông báo
Chỉ thị
Nghị quyết
Quyết định
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII
Hội nghị lần thứ tám
Hội nghị lần thứ chín
Khai mạc
Báo cáo
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nền hành chính nhà nước
Cải cách
Công tác tư tưởng - lý luận
Xây dựng
Hoàn thiện thể chế
Tổng bí thư
Đỗ Mười
Chỉ thị số 47-CT/TW
Ất Hợi
Tết Nguyên đán
Đào Duy Tùng
Bộ luật Dân sự
Chỉ thị số 48-CT/TW
Ý kiến nhân dân
Kiểm điểm
Nhân sự
Bầu cử
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Thông báo số 100-TB/TW
Chỉ thị số 49-CT/TW
Đảng ủy công an tỉnh, thành phố
Quy định số 94-QĐ/TW
Lê Đức Anh
Nghị quyết số 09-NQ/TW
Thông báo số 101-TB/TW
Hội nghị bất thường
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình
Chỉ thị số 50-CT/TW
Chỉ thị số 51-CT/TW
Đảng bộ các cấp
Thông báo số 102-TB/TW
Công tác phòng chống AIDS
Chỉ thị số 52-CT/TW
Doanh nghiệp nhà nước
Nghị quyết số 10-NQ/TW
Chỉ thị số 53-CT/TW
Thông báo số 103-TB/TW
Kỳ họp thứ 7
Quốc hội khóa IX
Thông báo số 104-TB/TW
Công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
Chỉ thị số 55-CT/TW
Chống lãng phí
Thực hành tiết kiệm
Chỉ thị số 54-CT/TW
Bộ đội Biên phòng
Bộ Nội vụ
Bộ Quốc phòng
Lê Khả Phiêu
Công tác quần chúng
Thông tri số 08-TT/TW
Luật Doanh nghiệp nhà nước
Lê Đức Anh
Phát triển sản xuất thép
2010
Tổ chức tang lễ
Cán bộ cao cấp
Thông báo số 114-TB/TW
Trung tâm bồi dưỡng chính trị
Huyện
Giới công thương gia
Thông báo số 116-TB/TW
Vốn ODA
Công trình giao thông đường bộ
Nông nghiệp
Đất đai
Thông báo số 121-TB/TW
Điều lệ Đảng
Đại hội VIII
Thông báo số 122-TB/TW
Nghị quyết số 11-NQ/TW
Hợp tác nước ngoài
Cải cách hành chính
Hiệp hội công thương
Hội ngành nghề
Pháp lệnh công chức
Quốc khánh
Thông báo số 126-TB/TW
Chỉ thị số 58-CT/TW
Thông tri số 09-TT/TW
Người cao tuổi
Chỉ thị số 60-CT/TW
Văn kiện Đảng
Hội đồng xuất bản
Kinh tế - xã hội
1996-2000
Lê Phước Thọ
Điều lệ Đảng
Phát biểu bế mạc
Phát biểu khai mạc
Công tác người Hoa
Thông tri số 11-TT/TW
Bài trừ
Tệ nạn xã hội
Văn hóa
Chỉ thị số 64-CT/TW
Phong trào thi đua
Quản lý thu chi ngân sách
Chống tham nhũng
Nhà ở, đất ở
Thông báo số 134-TB/TW
Abstract: Nội dung tập 54 phản ánh việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và chuẩn bị Đại hội lần thứ VIII của Đảng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Phạm Thị Vịnh
Issue Date: 2007
Type: Văn kiện
Extent: 307 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 54.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,07 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.