Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/46987
Title: Văn kiện Đảng toàn tập: Tập 58 (1999)
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
1999
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chỉ thị
Nghị quyết
Quyết định
Thông tri
Thông báo
Báo cáo
Diễn văn
Bài phát biểu
Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII
Hội nghị lần thứ sáu
Hội nghị lần thứ bảy
Tổng bí thư
Lê Khả Phiêu
Phát biểu khai mạc
Phát biểu bế mạc
Nghị quyết số 09-NQ/TW
Nghị quyết số 10-NQ/TW
Công tác xây dựng Đảng
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Kế hoạch số 03-KH/TW
Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
Pháp lệnh công an xã
Bộ luật hình sự (sửa đổi)
Đầu tư nước ngoài
Công trái
Trần Đình Hoan
Luật công ty và doanh nghiệp tư nhân
Thông báo số 207-TB/TW
Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Luật báo chí
Kế hoạch năm 1999
Kinh tế - xã hội
Nghị quyết Trung ương 6
Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Quản lý cán bộ
Quy chế đánh giá cán bộ
Quy chế bổ nhiệm cán bộ
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Mác-Lênin
Đảng viên
Tố cáo
Chế độ kiểm tra cán bộ
Công tác cán bộ
Chương trình Miyazawa
Nhật Bản
Công trái
Chế độ học tập lý luận chính trị
Quy định số 55-QĐ/TW
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Doanh nghiệp nhà nước
Khoán
Chuyển đổi sở hữu
Tổ chức lại
Hội văn học, nghệ thuật
Luật doanh nghiệp
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tượng đài
Nghệ An
Hội Chữ thập đỏ
Đầu tư nước ngoài
Cổ phần
Thường vụ Bộ Chính trị
Kết luận
Di tích lịch sử, văn hóa
Ba Đình
Hệ thống sông Hồng
Đặc khu kinh tế
Việt Nam
Tiêu dùng
Phát huy nội lực
Tăng vốn đầu tư
Nghị quyết số 11-NQ/TW
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Bầu cử
Hội đồng nhân dân
Nhiệm kỳ 1999 - 2004
Nghị quyết Trung ương 2
Khoa học - công nghệ
Thông báo số 223-TB/TW
Thông báo số 235-TB/TW
Kiện toàn bộ máy
Báo cáo số 104/TLHN
Báo cáo số 105/TLHN
Tổ chức, bộ máy, tiền lương
Bản trình bày số 122/TLHN
Nghị quyết số 12-NQ/TW
Nghị quyết số 13-NQ/TW
Trợ cấp xã hội
Ngân sách nhà nước
Xử lý đơn, thư khiếu tố
Thông báo số 239-TB/TW
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích (sửa đổi)
Hội Nhà báo Việt Nam
Hội Khuyến học Việt Nam
Kế hoạch năm 1999
Kinh tế - xã hội
2000
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tri số 06-TT/TW
Quy định số 68-QĐ/TW
Cán bộ cấp cao
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Hộ sản xuất nông nghiệp
Hội nhập kinh tế quốc tế
Đề cương
Hội nghị lần thứ tám
Báo cáo số 126/TLHN
Kết luận số 04-KL/TW
1945 - 1975
Chiến tranh cách mạng
Kết luận số 03-KL/TW
Thông báo số 263-TB/TW
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (sửa đổi)
Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
Đường Hồ Chí Minh
Miền Trung
Tuyên bố chung
Việt Nam-Lào
Việt Nam-Trung Quốc
Việt Nam-Campuchia
Việt Nam-Cuba
Việt Nam-Ấn Độ
Chủ tịch nước
Trần Đức Lương
Công tác nội chính
Di chúc Hồ Chủ tịch
Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Abstract: Nội dung tập 58 phản ánh hoạt động của Đảng trong năm 1999. Năm 1999 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng và bắt đầu chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Operator: Vũ Hồng Mây
Issue Date: 2015
Type: Văn kiện
Extent: 636 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • VK Dang toan tap - tap 58.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.