Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/46987
Title: Hoàn thiện phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách của thành phố Hà Nội đến năm 2020
Authors: Nguyễn Thị Thanh
Keywords: Sử dụng nguồn vốn
Phân cấp quản lý
Ngân sách của thành phố Hà Nội
Đầu tư xây dựng
Quản lý đầu tư xây dựng
Nguồn vốn ngân sách
Description: Luận án hệ thống hóa lý luận cơ bản về phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách của một địa phương; đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản ở thành phố Hà Nội hiện nay. Phân tích và làm rõ những ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân trong công tác này thông qua việc sử dụng mô hình kinh tế lượng và qua kiểm định bằng phân mềm thống kê SPSS đề từ đó chỉ ra những vấn đề cần nghiên cứu giải quyết trong phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách thành phố; Từ đó đề xuất hệ thống giải pháp đẩy mạnh phân cấp quản lý đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách thành phố Hà Nội trong thời kỳ mới và những điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện những giải pháp nêu trên có hiệu quả.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 188 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 78175207328798084339084312326188369838.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 830,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.