Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47031
Title: Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Lê Mậu Hãn
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Cách mạng Việt Nam
Việt Nam
Cương lĩnh Đảng
Cương lĩnh đầu tiên
1930
Ngọn cờ dẫn dắt
Abstract: Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát Cương lĩnh của Đảng từ khi thành lập đến nay. Mỗi một cương lĩnh của Đảng là một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2009
Type: Sách
Extent: 69 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • cac cuong linh cach mang cua Dang CSVN ( xb nam 2009).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 784,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.