Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47033
Title: Các cương lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Authors: Lê Mậu Hãn
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Cương lĩnh Đảng
Cách mạng Việt Nam
Nguyễn Ái Quốc
Thời kỳ quá độ
Xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Xây dựng Tổ quốc
Bảo vệ Tổ quốc
Abstract: Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát các cương lĩnh cách mạng của Đảng từ khi thành lập đến nay.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2011
Type: Sách
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • cac cuong linh cach mang cua Dang CSVN ( xb nam 2011).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 805,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.