Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47034
Title: Cương lĩnh chính trị, ngọn cờ tư tưởng lý luận chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của chúng ta
Authors: Nguyễn Phú Trọng
Keywords: Cương lĩnh chính trị
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cách mạng Việt Nam
Việt Nam
Đảng Cộng sản Việt Nam
Chủ nghĩa Mác-Lênin
Ngọn cờ tư tưởng-lý luận
Abstract: Nội dung cuốn sách đề cập một cách khái quát, có hệ thống những quan điểm lý luận chính trị cơ bản của Đảng ta thể hiện trong các bản Cương lĩnh chính trị của Đảng từ năm 1930 đến nay; sự phát triển nhận thức của Đảng qua các giai đoạn cách mạng; những vấn đề đặt ra cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết để không ngừng bổ sung, phát triển, hoàn thiện quan điểm, đường lối trên con đường xây dựng và phát triển đất nước.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2010
Type: Sách
Extent: 43 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.