Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47039
Title: Các mô hình hội tụ năng suất trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống Việt Nam giai đoạn 2000-2010
Authors: Phan Tất Hiển
Keywords: Mô hình hội tụ năng suất
Hội tụ năng suất
Luận án tiến sĩ kinh tế
Mô hình hội tụ
Đồ uống
Ngành chế biến thực phẩm
Description: Luận án nghiên cứu sự hội tụ năng suất các nhân tố tổng hợp cấp độ doanh nghiệp ngành chế biến thực phẩm và đồ uống.
Issue Date: 2016
Type: Luận án
Coverage: 155 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14834579915657488180700324275558540860.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 424,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.