Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47053
Title: FY15 Country Opinion Survey Report for The Gambia
Other Titles: FY15 báo cáo khảo sát ý kiến cho Gambia
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Report
Báo cáo
The Gambia
Abstract: Cuộc khảo sát này được thiết kế để một Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) để đạt được kết quả tốt hơn hiểu về cách các bên liên quan trong Gambia cảm nhận WBG. Tổng khảo sát khám phá, Các vấn đề chung gặp phải Gambia, nhìn chung hướng về phía Ngân hàng Thế giới, Hiệu quả và kết quả của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Hoạt động kiến ​​thức và hoạt động của Nhóm Ngân hàng Thế giới, Làm việc với Nhóm Ngân hàng Thế giới, Vai trò tương lai của Nhóm Ngân hàng Thế giới trong Gambia, Chia sẻ thông tin và thông tin, Thông tin lai lịch.
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2015-4
Type: Báo cáo
Extent: 124 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108311.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,88 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.