Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47055
Title: FY15 Pakistan Country Opinion Survey Report
Other Titles: FY 15 Báo cáo khảo sát ý kiến quốc gia Pakistan
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Report
Báo cáo
Pakistan
Opinion Survey Report
Khảo sát ý kiến quốc gia
Abstract: Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Pakistan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Pakistan phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới • Tổ Chức tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới • Các hoạt động và công việc tri thức • Sự hợp tác làm việc với Ngân hàng Thế giới • Mối quan hệ hợp tác chiến lược quốc gia và các công việc tại từng lĩnh vực của Ngân hàng Thế giới • Vai trò của Ngân hàng Thế giới tại Pakistan trong tương lai • Sự chia sẻ thông tin và đối thoại. • Thông tin nền
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2015-8
Type: Báo cáo
Extent: 259 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108337.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.