Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47062
Title: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Hồ Chí Minh
Đạo đức Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Đoàn kết
Gắn bó với nhân dân
Nhân dân Việt Nam
Trung thực
Trách nhiệm
Trong sạch
Vững mạnh
Abstract: Nội dung tài liệu tập hợp các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2014
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 19 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.