Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47064
Title: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Hồ Chí Minh
Đạo đức Hồ Chí Minh
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Phong cách Hồ Chí Minh
Suy thoái tư tưởng chính trị
Suy thoái đạo đức
Suy thoái lối sống
"Tự chuyển hóa"
"Tự diễn biến"
Abstract: Nội dung tài liệu bao gồm các bài viết trong chuyên đề nghiên cứu về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Issue Date: 2017
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.