Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47081
Title: Trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm về chức vụ theo pháp luật hình sự Việt Nam
Authors: Nguyễn Ngọc Tính
Keywords: Tình hình nghiên cứu
Lạm quyền
Tội phạm về chức vụ
Tội phạm
Trách nhiệm hình sự
Hình sự
Description: Qua việc nghiên cứu, giải mã những vấn đề lý luận về TNHS đối với các tội phạm về chức vụ (CTPVCV), những vấn đề thực tiễn của pháp luật hiện hành và áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành về TNHS đối với CTPVCV, luận án đề xuất những giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ cho việc tiếp tục hoàn thiện các quy định của BLHS về TNHS đối với CTPVCV, cũng như đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định này, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống CTPVCV ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2017
Type: Luận án
Coverage: 27 trang
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2547988012745582475766755511625743468.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 592,46 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.