Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47102
Title: Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: "Tự diễn biến"
"Tự chuyển hóa"
Suy thoái tư tưởng chính trị
Xây dựng Đảng
Chỉnh đốn Đảng
Suy thoái đạo đức
Nền kinh tế
Mô hình tăng trưởng
Sức cạnh tranh
Hội nhập kinh tế quốc tế
Hiệp định thương mại tự do
Abstract: Nội dung tài liệu làm rõ quan điểm của Đảng trong các Văn kiện của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về việc tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời đề cập tới chủ trương, chính sách lớn đối với nền kinh tế; như đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức lao động, cạnh tranh; thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2016
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 106 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • tai lieu nghien cuu cac van kien HN lan thu 4 BCHTW Dang khoa XII.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.