Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47122
Title: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Cải cách thể chế
Tài chính công
Thủ tục hành chính
Abstract: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2015: Kết quả đạt được và đề ra phương hướng trong thời gian tới
Issue Date: 2015
Type: Báo cáo
Extent: 4tr.
Medium: Tài liệu phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015
Method: Cổng thông tin Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • baocaoTomtatBC6thang2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 176,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.