Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47125
Title: Sudan The World Bank Group Country Opinion Survey FY15
Other Titles: Khảo sát ý kiến quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Sudan FY15
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Report
Báo cáo
Sudan
Abstract: Bản khảo sát này được thiết kế để đạt được các mục tiêu sau 1. Hỗ trợ Ngân hàng Thế giới thêm thấu hiểu hơn các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sudan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới 2. Thu thập các phản hồi 1 cách hệ thống từ các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Sudan theo các mục sau: - Cách nhìn của họ về tổng quan môi trường ở Sudan - Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới ở Sudan - Ấn tượng chung về sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới, các hoạt động và công việc tri thức, và sự chia sẻ thông tin và đối thoại tại Sudan 3. Nhận thức về vai trò của Ngân hàng Thế giới tại Afghanistan trong tương lai 4. Sử dụng các dữ liệu để giúp đỡ các nhóm hoạch địch chiến lược quốc gia của Sudan
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2015-6
Type: Báo cáo
Extent: 198 trang
Method: The World Bank
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 108343.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.