Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47137
Title: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh"
Authors: Ban Tuyên giáo Trung ương
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Xây dựng Đảng
Abstract: Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về tư tưởng, những biểu hiện nổi bật của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trọng sạch, vững mạnh. Cuốn sách bao gồm những tuyển chọn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng Đảng.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia
Issue Date: 2010
Extent: 113 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.