Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47139
Title: Điện Biên Phủ - Hội nghị Giơnevơ - Văn kiện Đảng
Authors: Đảng Cộng sản Việt Nam
Keywords: Điện Biên Phủ
Hội nghị Giơnevơ
Văn kiện Đảng
Abstract: Nội dung cuốn sách tập hợp những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 2014
Type: Sách
Extent: 250 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Van kien Dang Dien Bien Phu - Hoi nghi Gionevo.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 42,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.