Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47163
Title: Báo cáo kết quả xác định Par index 2012 của các Bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Authors: Bộ Nội vụ
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Chỉ số cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Abstract: PAR INDEX 2012 phản ánh một cách tương đối toàn diện kết quả cải cách hành chính năm 2012 cũng như những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực cải cách của các bộ, các tỉnh; đồng thời cũng là nguồn thông tin quan trọng cho các nhà quản lý trong việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch, các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính hàng năm
Issue Date: 2013-9
Type: Báo cáo
Extent: 144tr.
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • baocaochisoCCHC2012.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,4 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.