Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47164
Title: Báo cáo kết quả xác định PAR INDEX 2013 của các bộ, cơ quan ngang bộ, uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Keywords: Hành chính
Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính
Bộ máy hành chính
Đơn vị sự nghiệp công lâp
Abstract: Đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên cơ sở so sánh, xếp hạng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ; giữa cá tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thông qua báo cáo xác định rõ mặt mạnh, mặt yếu trong việc thực hiện cải cách hành chính, qua đó giúp các bộ ngành, các tỉnh có những điều chỉnh cần thiết.
Issue Date: 2014-8
Type: Báo cáo
Extent: 240tr.
Medium: Kèm theo Quyết định số 895/QĐ-BNV ngày 22 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Method: Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • baocaochisoCCHC2013.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,13 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.