Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47203
Title: Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ ngân sách nhà nước tại tỉnh Hà Nam
Authors: Hoàng Cao Liêm
Keywords: Giao thông
Xây dựng
Đầu tư công
Giao thông vận tải
Hỗ trợ phát triển chính thức
Quản lý dự án
Quản lý nhà nước
Ngân sách nhà nước
Abstract: Trên cơ sở xây dựng khung lý thuyết về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ NSNN cấp tỉnh trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó là căn cứ khoa học để khảo sát đánh giá thực tiễn nội dung QLNN về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ NSNN tại tỉnh Hà Nam thời gian qua (giai đoạn 2011-2017). Đồng thời đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm thực hiện QLNN về ĐTXD KCHTGTĐB từ NSNN đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Hà Nam đến năm 2025.
Advisor: Võ Văn Đức
Issue Date: 2018
Type: Luận án
Extent: 188tr.
Method: luanvan.moet.edu.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • Hoang Cao Liem - Luan an tien si QLKT.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Hoang Cao Liem - Tom tat Tieng Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 315,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Ha SDH 1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.