Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47218
Title: What is Economic Corridor Development and What Can It Achieve in Asia’s Subregions?
Authors: Hans-Peter Brunner
Keywords: Hội nhập kinh tế
Địa kinh tế
Tiểu vùng Châu Á
Regional economic cooperation
Hành lang kinh tế
Hợp tác kinh tế khu vực
Economic integration
Economic corridor
Economic Geography
Asia’s Subregions
Description: Hành lang kinh tế kết nối các nền kinh tế dọc theo một khu vực địa lý xác định. Chúng tạo ra kết nối quan trọng giữa các nút kinh tế hoặc các trung tâm kinh tế. Các nền không đứng một mình mà phát huy vai trò trong việc phát triển kinh tế khu vực với sự kết nối trong khu vực của họ. Qua nghiên cứu một số trường hợp điển hình cho thấy không có bức tranh tiêu chuẩn về phát triển hành lang kinh tế và những gì nó có thể đạt được. Hành lang kinh tế có thể đạt được để hội nhập kinh tế khu vực phụ thuộc vào đặc điểm của các mạng kinh tế hiện có và đặc điểm phát triển để giới thiệu hoặc tăng cường. Đặc điểm hành lang tác động để tạo ra các mô hình phát triển kinh tế khu vực.
Publisher: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Issue Date: 2013-08
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 52 tr.
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 162282072712205105323304730431012147246.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.