Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47235
Title: FY 2016 Niger Country Opinion Survey Report
Other Titles: FY16 Bản báo cáo khảo sát quốc gia Niger
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Niger Country
Quốc gia Niger
Niger
Abstract: Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các cá nhân và tổ chức quan trọng ở Niger nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Niger phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới • Các hoạt động và công việc tri thức • Sự hợp tác làm việc với Ngân hàng Thế giới • Vai trò của Ngân hàng Thế giới tại Niger trong tương lai • Sự chia sẻ thông tin và đối thoại. • Thông tin nền
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2016-9
Type: Báo cáo
Extent: 113 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 109525-WP-PUBLIC-Niger-COS-FY16-Report-Final.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.