Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47306
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 24
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
Tư bản
Abstract: Gồm trọn vẹn tập II bộ "Tư bản" của C. Mác và lời nói đầu của Ph. Ăng-ghen viết cho lần xuất bản thứ nhất và thứ hai bằng tiếng Đức. C. Mác không kịp chuẩn bị để đưa in tập II bộ "Tư bản". Người từ trần vào ngày 14 tháng Ba 1883. Chính Ph. Ăng-ghen đã biên tập, chỉnh lý lần cuối và chuẩn bị để đưa in tập II này. Tập II do Ph. Ăng-ghen biên tập được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1885 ở Hăm-buốc.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1994
Type: Sách
Extent: 525 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 24.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,53 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.