Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47307
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 27 - Thư từ (tháng Hai 1842-tháng Chạp 1851)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
1842-1851
Thư
Chủ nghĩa cộng sản khoa học
Chủ nghĩa bè phái
Phong trào công nhân
Abstract: Nội dung tập 27 mở đầu những tập thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển với nhau và giữa hai ông với những người khác.Là một phần quan trọng trong di sản lý luận và tư tưởng của các nhà kinh điển, các tập thư từ cho ta một bức tranh sinh động, phong phú và toàn diện về hoạt động lý luận và thực tiễn, về tình bạn và sự cộng tác chặt chẽ của hai ông trong hoạt động cách mạng và hoạt động khoa học sáng tạo. Mặt khác những bức thư còn phản ánh cuộc đấu tranh quyết liệt của hai ông để bảo vệ chủ nghĩa cộng sản khoa học, phê phán chủ nghĩa bè phái, sự chia rẽ trong phong trào công nhân. Điều đặc biệt bổ ích là qua các tập thư này ta có thể tìm thấy nhiều điều quan trọng mà chưa bao giờ hai ông nêu trên sách báo công khai.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1996
Type: Sách
Extent: 532 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 27.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 4,44 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.