Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47312
Title: C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập: Tập 32 (tháng Giêng 1868-giữa tháng Bảy 1870)
Authors: Hội đồng xuất bản C.Mác và Ph.Ăng-ghen toàn tập
Keywords: C.Mác
Ph.Ăng-ghen
1868-1870
Phong trào công nhân
Phe phản cách mạng
Quốc tế I
Phong trào dân chủ
"Tư bản"
Địa tô
Sở hữu ruộng đất
Abstract: Nội dung tập 32 bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác từ tháng Giêng 1868 đến giữa tháng Bảy 1870. Đây là thời kỳ mâu thuẫn kinh tế - xã hội ở châu Âu và Mỹ trở nên gay gắt, giai cấp tư sản đã chuyển hẳn sang phe phản cách mạng và phong trào công nhân phát triển mạnh. Một loạt đảng vô sản bắt đầu hình thành ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở châu Âu. Trong bối cảnh đó, bên cạnh việc tham gia các hoạt động cách mạng thực tiễn trong Quốc tế I và giúp đỡ các đảng vô sản ở các nước, C.Mác và Ph. Ăng-ghen tăng cường các hoạt động lý luận, làm sáng tỏ con đường phát triển của phong trào công nhân và phong trào cách mạng dân chủ ở các nước Tây Âu và Nga. Đặc biệt, Mác vẫn tiếp tục dành nhiều công sức để hoàn thành quyển hai và quyển ba của bộ "Tư bản". Qua thư từ trao đổi với Ăng-ghen và các bạn chiến đấu, ông đã bổ sung cho tác phẩm của mình nhiều yếu tố mới. Phê phán các quan điểm sai lầm của các nhà kinh tế học tư sản tầm thường, Mác và Ăng-ghen đã hoàn thiện và chứng minh tính đúng đắn của lý luận của hai ông về sự hình thành của địa tô, sự phát triển của nông nghiệp và quan hệ sở hữu ruộng đất ở châu Âu và Mỹ.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Issue Date: 1997
Type: Sách
Extent: 664 Tr.
Method: Website của Đảng Cộng sản Việt Nam, http://dangcongsan.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Cac Mac toan tap- tap 32.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.