Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47328
Title: Institutional Parameters of a Region-Wide Economic Agreement in Asia: Examination of Trans-Paciffic Partnership and ASEAN+α Free Trade Agreement Approaches
Authors: Shintaro Hamanaka
Keywords: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
Regional trade policy
Chính sách thương mại khu vực
FTAAP
Free Trade Area of the Asia- Pacific
Khu vực mậu dịch tự do châu Á - Thái Bình Dương
Trans-Pacific Partnership Agreement
TPP
Description: Việc tạo ra một thỏa thuận kinh tế toàn khu vực trong tương lai ở châu Á đã trở thành vấn đề nóng bỏng giữa các nhà hoạch định chính sách thương mại trong khu vực. Tuyên bố Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2010 tuyên bố rõ ràng rằng các thành viên nên theo đuổi một khu vực thương mại tự do của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (FTAAP), xây dựng trên nhiều công trình hợp tác khu vực đang diễn ra bao gồm ASEAN + 3 hoặc +6 và Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bài viết này xem xét con đường hoặc trình tự hình thành một thỏa thuận kinh tế toàn khu vực trong tương lai ở châu Á, cả về mặt lý thuyết và thực nghiệm. Bài viết trình bày hai cách tiếp cận có thể có cho một thỏa thuận kinh tế toàn khu vực: phương pháp củng cố và cách tiếp cận mở rộng. Sau đó, đánh giá các lý thuyết kinh tế chính trị về sự tiến hóa của các thỏa thuận kinh tế liên quan đến bốn vấn đề chính để làm nổi bật sự khác biệt giữa hai phương pháp: (i) thời gian đàm phán, (ii) định dạng thương lượng, (iii) thương mại sâu rộng hơn, và (iv) quy trình tham gia. Phần cuối cùng của bài viết phân tích và xem xét ba hiệp định kinh tế hiện tại - Hiệp định thương mại tự do ASEAN +, TPP và Hiệp định thương mại châu Á - Thái Bình Dương - có khả năng là cơ sở cho một thỏa thuận kinh tế toàn khu vực trong tương lai.
Publisher: Ngân hàng Phát triển Châu Á
Issue Date: 2010-11
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Coverage: 40 tr.
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 165929006132067499642439126287743002172.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 898,91 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.