Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47336
Title: IEG Working Paper 2016/No 3 Introducing a Framework for Evaluating Service Delivery in Sector Evaluations: Urban Transport, Water and Sanitation, and Nutrition
Other Titles: IEG tài liệu làm việc 2016/ No. 3 Giới thiệu một khung làm việc cho việc đánh giá dịch vụ phân phối trong sự đánh giá lĩnh vực: Giao thông đô thị, nước và vệ sinh và dinh dưỡng
Authors: Independent Evaluation Group ( IEG), Tổ Chức Đánh giá Độc Lập
Keywords: Service Delivery
Dịch vụ phân phối
Sector Evaluations
Sự đánh giá lĩnh vực/ngành
Urban Transport
Giao thông đô thị
Water and Sanitation
Nước và vệ sinh
Nutrition
Dinh dưỡng
Abstract: Tài liệu này phục vụ 3 mục đích. Đầu tiên, nó định nghĩa dịch vụ phân phối là gì và những khái niệm chính và các đặc điểm cũng như là cung cấp các ví dụ là làm thế nào Tổ chức Ngân hàng Thế giới đã hỗ trợ cái dịch vụ phân phối này. Tài liệu này không cố gắng để miêu tả hoặc theo dõi tất cả các hoạt động mà Ngân hàng Thế giới đang làm trong dịch vụ phân phối này. Thứ hai, tài liệu này phục vụ mục đích thực hành trong tổ chức IEG trong việc phát triển một bộ khung làm việc và cách thức phân tích nhằm đánh giá dịch vụ phân phối như là một phần của sự đánh giá lĩnh vực của 3 lĩnh vực đang làm là giao thông đô thị, nước và vệ sinh, và dinh dưỡng. Cuối cùng, tài liệu này thỏa luận về việc làm sao để thống nhất dịch vụ phân phối khi thiết kế và thực hiện sự đánh giá lĩnh vực khác.
Publisher: International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank
Issue Date: 2016
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 55 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 110891-WP-PUBLIC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.