Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47387
Title: Assessing the Performance of the South African Constitution
Other Titles: Đánh giá hiệu quả của Hiến pháp Nam Phi
Authors: David Bilchitz, Daryl Glaser
Keywords: Hiến pháp
Ủy ban hòa giải
Trọng tài hòa giải
Nguyên tắc hiến pháp
Quyền con người
Nhân quyền
Constitution
Mediation
Human rights
Mediation Committee
Constitutional principles
Human right
The South African Constitution
Hiến pháp Nam Phi
Abstract: Báo cáo này đánh giá hiệu quả của Hiến pháp Nam Phi trong 20 năm qua dựa trên phân tích các báo cáo của chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, và dữ liệu thực nghiệm khác.
Issue Date: 2018-9-28
Type: Báo cáo
Extent: 122tr.
ISBN: 978-91-7671-053-1
Method: www.idea.int/publications/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • assessing-the-performance-of-the-south-african-constitution.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 810,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.