Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47427
Title: Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance
Other Titles: Tài trợ cho các đảng chính trị và chiến dịch bầu cử: Cẩm nang về tài chính chính trị
Authors: Elin Falguera, Samuel Jones
Keywords: Bầu cử
Elections
Đảng chính trị
Political Parties
Tài chính chính trị
Political Finance
Chiến dịch bầu cử
Election Campaigns
Cẩm nang
Handbook
Abstract: Đưa ra những hiểu biết về tình trạng hiện hành của chính sách tài chính chính trị.Đồng thời đưa ra các khuyến nghị về cải cách cho một loạt các bên liên quan và đưa ra các đề xuất cụ thể cho nghiên cứu trong tương lai. Thông qua việc chia sẻ các hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực tài chính chính trị, cuốn cẩm nang này là một bước quan trọng trong việc bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử và chính trị dân chủ.
Issue Date: 2014
Type: Cẩm nang
Extent: 458tr.
ISBN: 978-91-87729-24-9
Method: www.idea.int/publications/
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.