Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47439
Title: Báo cáo chuyến thăm và làm việc của Hội đồng Dân tộc tại Australia và New Zealand
Authors: Hội đồng Dân tộc
Keywords: 686/BC-HĐDT14
Báo cáo công tác
Văn hoá dân tộc
Dân tộc thiểu số
An sinh xã hội
Chính sách dân tộc
Abstract: Báo cáo nêu trọng tâm là các vấn đề: (1) Tổ chức, cơ chế hoạt động của các Nghị sỹ và Quốc hội, các cơ quan Quốc hội có chức năng, nhiệm vụ tương ứng với Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt nam; (2) Việc luật hóa và hoạch định chính sách liên quan đến các đối tượng yếu thế (người nghèo, các nhóm thiểu số), địa bàn có điều kiện khó khăn; (3) Chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc, an sinh xã hội. Trao đổi một số nội dung, lĩnh vực khác hai bên cùng quan tâm (liên quan đến lĩnh vực của Hội đồng Dân tộc phụ trách).
Issue Date: 2018-9-17
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang, pdf
Language: vi
Right: Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Báo cáo đoàn đi công tác nước ngoài

Files in This Item:
Thumbnail
  • 686-HDDT14-Uc va New Zealand 17.9.18.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.