Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47498
Title: FY 2017 Tajikistan Country Opinion Survey Report
Other Titles: FY 2017 Báo cáo khảo sát ý kiến quốc gia Tajikistan
Authors: Public Opinion Research Group, Tổ chức nghiên cứu ý kiến cộng đồng
Keywords: Survey
Khảo sát
Country Opinion
Ý kiến quốc gia
Tajikistan
Abstract: Bản khảo sát này được thiết kế để hỗ trợ Ngân hàng Thế giới trong việc thấu hiếu hơn về nhận thức của các bên liên quan ở Tajikistan nhìn nhận về Ngân hàng Thế giới. Bản khảo sát này đã khám phá ra những điều sau. • Các vấn đề chung mà Tajikistan phải đối mặt • Thái độ chung mà họ hướng tới Ngân hàng Thế giới • Sự hiệu quả và kết quả đạt được của Ngân hàng Thế giới • Các hoạt động và công việc tri thức • Sự hợp tác làm việc với Ngân hàng Thế giới • Vai trò của Ngân hàng Thế giới tại Tajikistan trong tương lai • Sự chia sẻ thông tin và đối thoại. • Thông tin nền
Publisher: The World Bank Group
Issue Date: 2017-03
Type: Báo cáo
Extent: 95 trang
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 120660-WP-TJ-cos-fy17-report-external-PUBLIC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.