Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47526
Title: Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Trần Thị Thu Hiền
Keywords: Thị trường
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp
Việt Nam
Trái phiếu doanh nghiệp
Trái phiếu
Thị trường trái phiếu
Description: Luận án đã phát triển thêm mô hình kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô phát hành của TPDN và thực hiện kiểm định đối với thị trường TPDN sơ cấp Việt Nam. Các yếu tố tác động được kiểm định bao gồm: (1) quy mô của nền kinh tế, (2) độ mở của nền kinh tế, (3) giai đoạn phát triển của nền kinh tế, (4) quy mô của hệ thống ngân hàng, (5) chênh lệch lãi suất, (6) biến động của tỷ giá hối đoái, (7) dự trữ ngoại hối và (8) quyền chủ nợ. Luận án cũng sử dụng giá trị trái phiếu được phát hành thêm trong mỗi quý làm thang đo cho quy mô phát hành thay vì giá trị trái phiếu hiện hành. Số liệu được sử dụng là số liệu chuỗi thời gian tương ứng với quy mô phát hành trái phiếu hàng quý trong giai đoạn 2005 – 2018.
Abstract: Luận án đã phát triển thêm mô hình kiểm định các yếu tố tác động tới quy mô phát hành của TPDN và thực hiện kiểm định đối với thị trường TPDN sơ cấp Việt Nam. Các yếu tố tác động được kiểm định bao gồm: (1) quy mô của nền kinh tế, (2) độ mở của nền kinh tế, (3) giai đoạn phát triển của nền kinh tế, (4) quy mô của hệ thống ngân hàng, (5) chênh lệch lãi suất, (6) biến động của tỷ giá hối đoái, (7) dự trữ ngoại hối và (8) quyền chủ nợ. Luận án cũng sử dụng giá trị trái phiếu được phát hành thêm trong mỗi quý làm thang đo cho quy mô phát hành thay vì giá trị trái phiếu hiện hành. Số liệu được sử dụng là số liệu chuỗi thời gian tương ứng với quy mô phát hành trái phiếu hàng quý trong giai đoạn 2005 – 2018.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 159 trang
Source: Đại học Kinh tế Quốc Dân
Đại học Kinh tế Quốc Dân
Right: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 8fa72be0-affb-42d5-ae15-3b60828ed2f9.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,89 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.