Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47622
Title: Ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hoạt động của các doanh nghiệp
Authors: Đinh Tuấn Minh, Tô Trung Thành
Edmund Malesky
Keywords: Doanh nghiệp
Hỗ trợ lãi suất
Vốn lưu động
Kinh tế
Dư nợ
Hiệu quả kinh doanh
Abstract: Đánh giá định lượng ảnh hưởng của gói hỗ trợ lãi suất dựa trên những bộ số liệu mới nhất hiện nay. Bài nghiên cứu gồm năm nội dung chính: xem xét bối cảnh ra đời của gói hỗ trợ lãi suất và việc thực thi nó trong năm 2009.;khảo sát cơ sở lí thuyết của chính sách hỗ trợ lãi suất và ảnh hưởng của nó tới hành vi đầu tư của doanh nghiệp; Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của chính sách này tới hành vi và hoạt động của các doanh nghiệp trên cơ sở khai thác kết quả cuộc điều tra PCI 2009; Xem xét sự thay đổi hành vi của các doanh nghiệp trên cơ sở khai thác thông tin từ các doanh nghiệp niêm yết; những kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu và hàm ý chính sách.
Issue Date: 2010
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 39tr.
Method: vepr.org.vn
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Anh huong cua ho tro lai suat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 886,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.