Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47851
Title: Giải pháp tài chính phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An
Authors: Hoàng Thị Việt
Keywords: Phát triển nông nghiệp
Giải pháp tài chính
Nghệ An
Description: Luận án đã tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng giải pháp tài chính phát triển nông nghiệp của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2019, bao gồm: Giải pháp tài chính đối với cơ sở hạ tầng, giải pháp tài chính đối với đất đai, giải pháp tài chính cho phát triển nguồn nhân lực, giải pháp tài chính đối với khoa học công nghệ và giải pháp tài chính phát triển thị trường tiêu thụ nông sản. Từ đó, luận án chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân của các hạn chế.
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Format: pdf
Extent: 230 trang
Source: Trâng Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và đào tạo
Right: Học viện Tài chính, Bộ Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 863d36c7-d2c5-44a0-a2b2-1f7c1b458c26.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.