Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47860
Title: Tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương: Trường hợp của Việt Nam
Other Titles: Economic and Distributional Impacts of Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: The case of Vietnam
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Kinh tế
Thương mại
Hạn chế thương mại
Thuế xuất nhập khẩu
Hàng rào phi thuế quan
Abstract: Báo cáo đánh giá tác động kinh tế và phân bổ thu nhập của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP, còn gọi là TPP-11). Tác động tiềm tàng của CPTPP được so sánh với Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương ban đầu (TPP-12) đối với Việt Nam
Issue Date: 2018-5
Type: Báo cáo
Extent: 92tr.
Method: http://documents.worldbank.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tac dong kinh te va phan bo thu nhap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,66 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.