Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/47907
Title: Một số kiến nghị về chính sách của Đảng đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Authors: Nguyễn Văn Thắng
Keywords: Chính sách kinh tế
Kinh tế
Vốn đầu tư nước ngoài
Description: Theo chủ trương, chính sách của Đảng ta, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có mặt ở Việt Nam hơn 30 năm. Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt chính sách và những thành tựu mà kinh tế có vốn đấu tư nước ngoài mang lại; bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong chính sách đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay. Từ đó, gợi mở một số hàm ý chính sách đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của việc ban hành một Nghị quyết riêng về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, xác định kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những động lực của nền kinh tế.
Issue Date: 2020-08
Type: Bài trích
Format: pdf
Extent: 5 trang
Source: Tạp chí Lý luận chính trị số 8 năm 2020
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Lý luận chính trị
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • c1965cb4-2398-4bda-993c-3c9e5bc08959.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.