Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47987
Title: Ngân sách Việt Nam năm 2011
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Ngân sách nhà nước
Thực hành tiết kiệm
Chống tham nhũng
Chống lãng phí
Tăng trưởng kinh tế
An sinh xã hội
Abstract: Trình bày tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010. Đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Bổ sung thêm phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước thực hiện năm 2010 và dự toán năm 2011.
Issue Date: 2011-5
Type: Sách
Method: http://www.mof.gov.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • LỜI NÓI ĐẦU.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 115,38 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phần thứ nhất.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 205,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phần thứ hai.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 230,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phần thứ ba.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 106,4 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 109,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc7.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 128,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 108,39 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 109,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 114,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc5.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 230,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 167,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc11.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 94,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phu luc 8.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 96,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc9.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 89,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc10.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 79,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.