Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/47991
Title: Ngân sách Việt Nam 2016-2017
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Ngân sách nhà nước
Kinh tế
Xã hội
Lạm phát
Tăng trưởng kinh tế
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thương mại quốc tế
Thất nghiệp
Abstract: Đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phụ lục số liệu về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước thực hiện năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.
Issue Date: 2017-4
Type: Sách
Method: http://www.mof.gov.vn/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • Loinoidau.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 100,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhanI.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 305,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • PhanII.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 405,57 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc1.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 147,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc2.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 160,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc3.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 143,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc4.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 147,62 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc5.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 170,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc6.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 143,13 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Phuluc7.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 217,35 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.