Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48004
Title: Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Biến đổi khí hậu
Thiên tai
Quản lý rủi ro
Cực đoan khí hậu
Abstract: Báo cáo phân tích và đánh giá các hiện tượng cực đoan, tác động của chúng đến môi trường tự nhiên, kinh tế- - xã hội và phát triển bền vững của Việt Nam; sự biến đổi của các hiện tượng khí hậu cực đoan trong tương lai do biến đổi khí hậu; sự tương tác giữa các yếu tố khí hâu, môi trường và con người nhằm mục tiêu thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan ở Việt Nam.
Issue Date: 2015-2
Type: Báo cáo
Extent: 451tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • UNDP.Bao cao quan ly rui ro thien tai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 14,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.