Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48009
Title: Báo chí và tham nhũng: Báo chí Việt Nam đưa tin về tham nhũng như thế nào? Làm thế nào để nâng cao chất lượng đưa tin của báo chí?
Authors: Catherine McKinley
Keywords: Phòng chống tham nhũng
Sức mạnh báo chí
Kiểm soát chính trị
Kiểm soát biên tập
Báo chí điều tra
Abstract: Tìm hiểu năm cơ quan báo chí khác nhau, từ tổ chức có tính điều tra rất cao (theo chuẩn mực của Việt Nam) đến tổ chức hoàn toàn nằm trong sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã hoạt động như thế nào trong việc đưa tin chống tham nhũng trong hai năm 2006 và 2007. Nghiên cứu có sử dụng ba nguồn dữ liệu đó là tài liệu nghiên cứu, phỏng vấn và phân tích nội dung báo chí để phân tích việc đưa tin và tìm hiểu xem các nhà báo làm việc như thế nào trong lĩnh vực còn mới mẻ và rất nhạy cảm này.
Issue Date: 2009-1
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 45tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • UNDP.Bao chi va tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 856,63 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.