Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48049
Title: GEF/SGP programme review report
Other Titles: Báo cáo đánh giá chương trình GEF / SGP
Keywords: Global Environment Facility
Cơ sở môi trường toàn cầu
Local Environment Fund
Quỹ môi trường địa phương
Biodiversity
Đa dạng sinh học
Climate change
Biến đổi khí hậu
International waters
Vùng biển quốc tế
Abstract: Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) là một cơ chế tài chính được xây dựng nhằm cung cấp viện trợ cho các nước đang phát triển và những nước đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế để xây dựng và thực hiện các dự án và hoạt động nhằm bảo vệ môi trường toàn cầu. GEF/SGP tài trợ các dự án với mức tối đa là 50.000 USD và cung cấp các hình thức hỗ trợ khác cho các tổ chức hoạt động xã hội ở cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ địa phương để giải quyết những vấn đề của địa phương liên quan tới các lĩnh vực trọng tâm của GEF: sự đa dạng sinh học, sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm các vùng nước quốc tế, và sự huỷ hoại của tầng ôzôn.
Issue Date: 2002-3
Extent: 50tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • UNDP.Danh gia chuong trinh GEF.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 401,69 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.