Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48058
Title: How post-crisis regulation has affected bank CEO compensation
Other Titles: Quy chế hậu khủng hoảng đã có ảnh hưởng như thế nào đến sự bồi thường của Giám đốc điều hành ngân hàng?
Authors: Vittoria Cerasi, Sebastian M. Deininger
Leonardo Gambacorta, Tommaso Oliviero
Keywords: Banks
Ngân hàng
Compensation
Bồi thường
Risk-taking
Chấp nhận rủi ro
CEO
Giám đốc điều hành
Abstract: Bài viết này phân tích về việc: Liệu thực hành bồi thường cho Giám đốc điều hành ngân hàng (CEO) đã có sự thay đổi sau khi Ban ổn định tài chính (FSB) ban hành hướng dẫn hậu khủng hoảng về bồi thường hay không? Và đưa ra những kết luận cụ thể.
Publisher: Bank for international settlements
Issue Date: 2017-04
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 47 trang; pdf
Method: www.bis.org
Language: en
Right: Bank for international settlements
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • work630.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 539,39 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.