Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48064
Title: Deepening democracy and increasing popual participation in Vietnam
Other Titles: Tăng cường dân chủ và sự tham gia của người dân ở Việt Nam
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Dân chủ
Dân chủ trực tiếp
Electoral Democracy
Dân chủ bầu cử
Indirect Democracy
Dân chủ gián tiếp
Liberal Democracy
Tự do dân chủ
Representative Democracy
Dân chủ đại diện
Participatory Democracy
Dân chủ có sự tham gia
Abstract: Đánh giá những diễn biến và những chiều hướng mới thông qua cuộc thảo luận về vai trò của người dân trong công tác chính quyền cũng như về mối quan hệ giữa người dân và Nhà nước trong thế kỷ 21 ở Việt Nam. Mục tiêu chính của tài liệu là đánh giá mức độ tham gia của người dân trong công tác chính quyền cũng như sự phản hồi từ phía chính quyền đối với những nỗ lực tăng cường sự tham gia của người dân.Tài liệu kết luận việc mở rộng sự tham gia của người dân ở Việt Nam phải được thực hiện thông qua các biện pháp cải cách dân chủ một cách trực tiếp và gián tiếp.
Issue Date: 2006-7
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 52tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • UNDP.Day manh chieu sau dan chu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 436,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.