Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48092
Title: World changes in inequality: an overview of facts, causes, consequences and policies
Other Titles: Những thay đổi của thế giới về vấn đề bất bình đẳng: tổng quan về các sự kiện, nguyên nhân, hậu quả và chính sách.
Authors: François Bourguignon
Keywords: Taxation
Thuế
Globalisation
Toàn cầu hóa
Redistribution
Phân phối lại
Abstract: Bài viết này xem xét các vấn đề khác nhau liên quan đến sự gia tăng bất cân đối được quan sát đặc biệt ở các nước phát triển trong thế kỷ qua. Các dữ liệu khác nhau về chu kỳ thời gian bất cân đối được đưa ra nghiên cứu, kết luận cho thấy không phải lúc nào cũng phù hợp với quan điểm chung rằng sự bất cân đối luôn có xu hướng gia tăng.
Publisher: Bank for international settlements
Issue Date: 2017-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 47 trang; pdf
Method: www.bis.org
Language: en
Right: Bank for international settlements
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • work654.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 788,97 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.