Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/48189
Title: Achieving MDGs through ICT Experiences and Challenges in Viet Nam
Other Titles: Đạt được mục tiêu thiên niên kỷ thông qua các trải nghiệm và thách thức về CNTT ở Việt Nam
Authors: UNDP Việt Nam
Keywords: Mục tiêu thiên niên kỷ
Millennium Development Goals
Công nghệ thông tin và truyền thông
Information and Communication Technology
Xóa đói giảm nghèo
Poverty Eradication
Phát triển nông thôn
Rural Development
Bình đẳng giới
Gender Equality
Trao quyền cho phụ nữ
Empowerment of Women
Abstract: Để thực hiện các MDG thông qua CNTT&TT đòi hỏi phải đầu tư lớn không chỉ về tài chính mà còn cả về xã hội và con người. Việc chấp nhận và ứng dụng CNTT&TT đòi hỏi phải thay đổi tư duy và có thái độ cởi mở hơn đối với các cơ hội và khả năng mới mà các công nghệ này mang lại. Để hướng tới xã hội thông tin tri thức khai thác CNTT&TT phục vụ phát triển đòi hỏi người dân phải thay đổi để tiếp nhận những công cụ mới này và nắm bắt những cơ hội mà chúng mang lại. Đầu tư vào giới trẻ sẽ góp phần quan trọng để đạt được mục đích này nhưng các nhà lãnh đạo cấp cao trong các cơ quan chính quyền và các doanh nghiệp phải nêu gương trước để thúc đẩy tiến trình.
Issue Date: 2003-12
Type: Báo cáo
Extent: 70tr.
Method: http://www.vn.undp.org/
Language: en
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
  • UNDP.Muc tieu TNK-cong nghe TT&TT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 912,07 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.